در اینجا بر آن شدیم تا وضعیت ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف دنیا را به شما خوانندگان عزیز ارائه دهیم تا شما از شرایط آنها در دیگر نقاط جهان نیز آگاه شوید. مباحثی همچون وضعیت قانونی و وضعیت مالیات و ... مورد بحث قرار می گیرد. در این پست که اولین نوشته در سایت ما در این زمینه است، فقط به مقدمه و موارد کلی پرداخته می شود و در پست های آینده، وضعیت ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف (در هر پست به یک کشور پرداخته می شود) به شما ارائه خواهد شد.