دوستان حتما می دانند که دو سه روزی است که سایت پیکوکلیکس از دسترس خارج شده است و امکان کار با آن وجود ندارد. باید گفت که این سایت چند روزی را به دلیل تعمیرات و ارتقای سایت از دسترس عزیزان خارج خواهد بود و به زودی طی همین روزها به کار خود همچنان با قدرت ادامه خواهد داد. دوستان هرگز نگران نباشند، تمام دارایی و درآمد آنها و همچنین زیرمجموعه ها محفوظ خواهد ماند. این سایت دیروز برای ساعاتی بالا می آمد که طبق مشاهدات با حفظ تمام شرایط قبلی و البته با شکل و شمایل نو و جدید کار خود را از سر گرفته بود که به دلیل تعمیرات دوباره، از دسترس خارج شد. از آنجا که بعضی دوستان نگران درآمد خود در این سایت بودند، باید گفت که نگران نباشند، به زودی این سایت کار خود را از سر خواهد گرفت. حتی شاید همین امروز!